HALA / REGULAMIN OBIEKTU

Załącznik do uchwały nr XLVII/936/17
Rady Miasta Opola
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Pliki do pobrania:

REGULAMIN OBIEKTU

REGULAMIN
HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W OPOLU

I. DEFINICJE

Administrator Podmiot, który administruje i zarządza Halą Widowiskowo–Sportową – Miasto Opole – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, z siedzibą przy ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole.
Akredytacja prasowa Upoważnienie do wstępu na teren Hali wydawane przedstawicielom prasy, radia, telewizji i innych mediów za okazaniem legitymacji prasowej wydanej przez macierzystą redakcję lub po wcześniejszym uzyskaniu stosownej zgody Administratora.
Dokument uprawniający do wstępu na Halę 1) Ważny bilet wstępu – w przypadku uczestników imprez w charakterze publiczności (przy czym bilet wstępu jest formą umowy cywilnoprawnej zawartej na czas pobytu na imprezie pomiędzy organizatorem imprezy a nabywcą – posiadaczem biletu). Bilet należy zachować do kontroli przez cały czas trwania imprezy, chyba że regulamin imprezy przewiduje inaczej.
2) Obowiązująca umowa.
3) Ważna karta uczestnictwa w zawodach.
4) Ważna karta wstępu, wydana przez Administratora lub Organizatora imprezy na podstawie:
a) akredytacji prasowej uzyskanej od Administratora lub Organizatora imprezy – w przypadku przedstawicieli prasy, radia, telewizji i innych mediów.
b) na podstawie ważnej legitymacji służbowej – w przypadku przedstawicieli służb państwowych, komunalnych, medycznych.
5) Ważne zaproszenie, wydane przez Organizatora imprezy.
6) Ważny identyfikator lub karta wstępu, wydane przez Organizatora imprezy dla pracowników obsługi i Organizatora imprezy.
7) Ważny identyfikator lub karta wstępu, wydane przez Administratora dla Najemców i ich pracowników, Serwisu sprzątającego, Ochrony obiektu, pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, pracowników lub współpracowników podmiotów wykonujących zadania wynikające z zawartych umów i porozumień.
Hala Widowiskowo-Sportowa Obiekt budowlany, położony na nieruchomości znajdujący się przy ul. Oleskiej 70, 45-231 Opole, składający się w szczególności z: areny głównej, sali konferencyjnej, strefy odnowy biologicznej, strefy gastronomicznej, szatni, strefy VIP, pomieszczeń biurowych, pomieszczeń technicznych, widowni i toalet ogólnodostępnych (zwany dalej Halą).
Impreza Organizowane na terenie Hali wydarzenia, aktywności, przedsięwzięcia, w szczególności imprezy: sportowe, kulturalno–rozrywkowe, targowo–wystawiennicze, w tym imprezy masowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.).
Obiekt Hala wraz z Terenem przyległym, znajdujące się przy ul. Oleskiej 70, 45-231 Opole.
Ochrona Obiektu Podmiot realizujący, na zlecenie Administratora, ochronę osób i mienia na terenie Obiektu.
Organizator Imprezy Podmiot, który na podstawie odrębnej umowy korzysta z Hali w celu przeprowadzania Imprezy.
Regulamin Niniejszy dokument – Regulamin Hali Widowiskowo–Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.
Regulamin Imprezy Odrębny regulamin wprowadzony przez Organizatora przed Imprezą organizowaną na terenie Obiektu.
Serwis sprzątający Podmiot realizujący, na zlecenie Administratora, usługę sprzątania na terenie Hali.
Teren przyległy Parking zewnętrzny i tereny zielone znajdujące się wewnątrz obrębu terenu ogrodzonego, przylegającego bezpośrednio do Hali, znajdujące się przy ul. Oleskiej 70, 45-231 Opole.
Użytkownik Osoby regularnie bądź czasowo przebywające na terenie Hali, w tym:
Najemcy, Serwis sprzątający, Ochrona obiektu, pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, pracownicy lub współpracownicy podmiotów wykonujących zadania wynikające z zawartych umów, porozumień, regulacji prawnych, uczestnicy imprez, aktywności biletowanych, aktywności ogólnodostępnych, uczestnicy zajęć sportowych, indywidualnych treningów, zajęć rekreacyjnych, zawodnicy klubów, sekcji sportowych i inne grupy zorganizowane pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, nauczyciela, instruktora lub trenera, oraz wszystkie inne osoby przebywające na terenie Hali – w tym prowadzące pojazd na terenie Hali lub terenach przyległych.

  

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem Regulaminu jest ustanowienie zasad prawidłowego korzystania z Obiektu.
2. Hala jest własnością Miasta Opola, administrowaną i zarządzaną przez Administratora.
3. Hala jest przeznaczona do przeprowadzania m.in. zajęć i rozgrywek sportowych, imprez sportowych, imprez kulturalno–rozrywkowych oraz imprez targowo–wystawienniczych. Organizowanie imprez masowych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.).
4. Użytkownicy przebywający na terenie Hali są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem www.mosir.opole.pl oraz znajduje się do wglądu w recepcji głównej Hali. Wyciąg z Regulaminu, zawierający jego najważniejsze postanowienia, jest wywieszony na tablicy przy bramach ogradzających teren przyległy do Hali oraz obok wejścia głównego na Halę.
5. Wjazd lub wejście na teren Obiektu oznacza zapoznanie się z treścią Regulaminu, zgodę na jego brzmienie i zobowiązanie do jego przestrzegania.
6. Postanowienia zawarte w Regulaminie nie zastępują postanowień innych umów dotyczących udostępnienia pomieszczeń i powierzchni Hali, lecz mają charakter uzupełniający. W przypadku rozbieżności, rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w poszczególnych umowach.

  

III. ZASADY ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWE

1. ZASADY OGÓLNE

1.1. Osoby wchodzące na teren Hali mają obowiązek posiadania aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
1.2. Wstęp na Halę dozwolony jest wyłącznie za okazaniem Dokumentu uprawniającego do wstępu na Halę. Godziny otwarcia Hali i wszelkie Imprezy na Hali następują według wcześniej ustalonego harmonogramu. O godzinach otwarcia i zamknięcia Hali decyduje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.
1.3. Poruszanie się po terenie Hali odbywa się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
1.4. W przypadku organizacji Imprezy wstęp na Halę może być wyłączony lub ograniczony. Wejście na teren Hali w godzinach ograniczonego dostępu, wskazanych przez Administratora, będzie odbywać się przez wejście wyznaczone.
1.5. Za korzystanie z Hali pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem, który jest ustalany w drodze Zarządzenia przez Prezydenta Miasta Opola.
1.6. Obiekt posiada system monitorujący CCTV, rejestrujący obraz i dźwięk. Przebywanie na terenie Obiektu oznacza wyrażenie zgody na utrwalanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie wizerunku osób przebywających na terenie Obiektu, m. in. dla celów bezpieczeństwa, celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych, promocyjnych oraz dowodowych.
1.7. Obiekt nie może być wykorzystywany do Imprez, które:
1.7.1. Propagują wartości i treści zakazane prawem.
1.7.2. Są sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami etyki.
1.7.3. Stanowią zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i/lub Hali.

2. ZAKAZ WSTĘPU NA TEREN OBIEKTU MAJĄ:

2.1. Osoby będące w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub innych substancji odurzających.
2.2. Osoby, co do których Sąd orzekł środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezy masowe.

3. NA TERENIE OBIEKTU ZABRANIA SIĘ:

3.1. Niszczenia zieleni, ingerencji w infrastrukturę, w szczególności latarni, nawierzchni asfaltowych, chodników, ławek, koszy, oznakowania, kamer, anten, ogrodzeń, itp.
3.2. Palenia tytoniu, produktów tytoniowych i pochodnych, poza specjalnymi strefami wyznaczonymi dla palących.
3.3. Wchodzenia do stref oraz pomieszczeń nieudostępnionych dla publiczności, w szczególności pomieszczeń technicznych, pomieszczeń zastrzeżonych dla sportowców, wykonawców, administracji i pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.
3.4. Pozostawiania śmieci poza przeznaczonymi do tego koszami.
3.5. Prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej (w tym marketingowej, reklamowej itp.) lub jakiejkolwiek agitacji, w tym agitacji politycznej, bez uprzedniej zgody Administratora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności – przy czym na każde żądanie Ochrony obiektu lub innej osoby upoważnionej przez Administratora, konieczne jest przedstawienie dokumentu poświadczającego pozyskanie powyższej zgody.
3.6. Wywieszania (w tym naklejania, malowania) jakichkolwiek ogłoszeń na ogrodzeniu i asfalcie terenów przyległych, ścianach oknach lub innych elementach, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.
3.7. Wprowadzania zwierząt, o ile ich wprowadzenie nie zostało uzgodnione z Administratorem lub Organizatorem imprezy.
3.8. Wywieszania transparentów lub plansz bez zgody Administratora lub Organizatora imprezy.
3.9. Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu Hali.
3.10. Blokowania ciągów komunikacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratunkowych, dróg ewakuacyjnych.
3.11. Używania infrastruktury i wyposażenia znajdującego się na terenie Hali w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
3.12. Pozostawiania bez opieki bagażu lub innych przedmiotów.
3.13. Korzystania z rowerów poza miejscami do tego przeznaczonymi.
3.14. Wnoszenia materiałów niebezpiecznych, żrących, szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych, o drażniącym zapachu, łatwopalnych, wybuchowych, niebezpiecznych substancji chemicznych, które są zabronione przez obowiązujące przepisy prawa i zarządzenia odpowiednich służb.
3.15. Wnoszenia wszelkiego rodzaju broni, noży, łańcuchów, pałek, kijów, maczet, przedmiotów twardych, o ostrym zakończeniu oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, które mogą być użyte jako broń lub pocisk.
3.16. Wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
3.17. Wnoszenia instrumentów i urządzeń mechanicznych do wytwarzania dźwięków i hałasów oraz trąbek, o ile ich wniesienie nie zostało uzgodnione z Administratorem lub Organizatorem imprezy.
3.18. Wnoszenia wskaźników laserowych.
3.19. Zakładania ubioru mogącego służyć do maskowania twarzy w celu utrudnienia identyfikacji.

4. NA TERENIE OBIEKTU ZABRONIONE JEST RÓWNIEŻ:

4.1. Magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, tankowanie z włączonym silnikiem.
4.2. Używanie otwartego ognia, przeprowadzanie pokazów pirotechnicznych, prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych.
4.3. Parkowanie pojazdu z nieszczelnym układem paliwowym.

5. PROWADZENIE DZIAŁAŃ OKREŚLONYCH W PKT 4.1.– 4.3. MOŻLIWE JEST WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY ADMINISTRATORA, PO PRZEDSTAWIENIU WYMAGANEJ DOKUMENTACJI.

6. PROWADZENIE POKAZÓW Z UŻYCIEM OGNIA OTWARTEGO ORAZ MATERIAŁÓW PIROTECHNICZNYCH DOZWOLONE JEST WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE STOSOWNE UPRAWNIENIA, WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA.

7. PROWADZENIE PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH MOŻLIWE JEST WYŁĄCZNIE NA ZASADACH OKREŚLONYCH W INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

8. OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE OBIEKTU, KTÓRE NARUSZAJĄ PORZĄDEK PUBLICZNY, DOBRE OBYCZAJE, STWARZAJĄ ZAGROŻENIE DLA INNYCH OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W OBIEKCIE, A TAKŻE OSOBY, KTÓRE NIE STOSUJĄ SIĘ DO NINIEJSZEGO REGULAMINU LUB DO POLECEŃ: OCHRONY OBIEKTU, SŁUŻB RATOWNICZYCH, SŁUŻB PORZĄDKOWYCH ORGANIZATORA IMPREZY, PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OPOLU, MOGĄ ZOSTAĆ USUNIĘTE Z TERENU OBIEKTU BEZ ZWROTU PONIESIONYCH KOSZTÓW WSTĘPU, NIEZALEŻNIE OD EWENTUALNEGO SKIEROWANIA SPRAWY NA DROGĘ POSTĘPOWANIA KARNEGO I/LUB CYWILNEGO.

9. ADMINISTRATOR NIE POSIADA DEPOZYTU NA ALKOHOL ORAZ INNE PRZEDMIOTY I MATERIAŁY OBJĘTE ZAKAZEM WNOSZENIA NA TEREN OBIEKTU.

  

IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE OBIEKTU

1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.1. Za bezpieczeństwo na terenie Obiektu, w szczególności ochronę osób i mienia, odpowiada Ochrona Obiektu lub inny podmiot wskazany przez Administratora, na zasadach określonych w umowie dotyczącej korzystania z Obiektu lub jego części.
1.2. Ochrona Obiektu jest uprawniona i ma obowiązek egzekwować zapisy Regulaminu oraz zapewnić bezpieczeństwo życia i zdrowia, a także podejmować działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom oraz powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń na terenie Obiektu, jak również nie dopuszczać do wstępu osób nieuprawnionych.
1.3. Zakres uprawnień pracowników Ochrony Obiektu obejmuje m.in.:
a) sprawdzenie Dokumentu uprawniającego do wstępu na Halę, o którym mowa w Rozdziale I Regulaminu,
b) legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) nakazanie opuszczenia Hali przez osoby nieuprawnione, osoby nieposiadające Dokumentu uprawniającego do wstępu na Halę, o którym mowa w Rozdziale I Regulaminu lub osoby niestosujące się do zapisów Regulaminu, w szczególności zasad określonych w Rozdziale III Regulaminu, a w przypadku niezastosowania się przez osobę do nakazu – Ochrona obiektu zobowiązana jest do wezwania właściwych służb państwowych,
d) ujęcie osoby stwarzającej bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa życia i/lub zdrowia, a także chronionego mienia w celu niezwłocznego przekazania jej właściwym służbom państwowym,
e) wydawanie poleceń dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie Obiektu,
f) prawo wstępu do każdej powierzchni na terenie Hali w celu weryfikacji stanu pomieszczeń,
g) inne uprawnienia wskazane w niniejszym Regulaminie.

2. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU PODCZAS IMPREZ

2.1. Organizator Imprezy może wprowadzić odrębny Regulamin Imprezy, uzgodniony z Administratorem przed Imprezą, na podstawie umowy na organizację Imprezy. W przypadku organizacji imprezy masowej, Organizator ma obowiązek stosowania się do wszystkich zapisów wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139 ze zm. oraz z 2016 r. poz. 1250 ze zm.) oraz innych, mających zastosowanie do organizowanej Imprezy.
2.2. W przypadku gdy Regulamin Imprezy reguluje ten sam przedmiot, co niniejszy Regulamin, rozstrzygające znaczenie ma Regulamin Imprezy, wprowadzony zgodnie z zapisem w Rozdz. IV, pkt 2.1.
2.3. W związku z przygotowaniem i organizacją Imprezy na terenie Obiektu, Administrator będzie informował każdorazowo przed Imprezą o terminie wyłączenia terenu Obiektu lub jego części z dostępności dla osób postronnych, o ile zajdzie potrzeba wyłączenia terenu Obiektu lub jego części z dostępności.
2.4. Za bezpieczeństwo w związku z Imprezą i podczas Imprezy odpowiedzialny jest Organizator imprezy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2.5. Zasady dostępności Hali i/lub Terenów przyległych w związku z organizacją Imprezy określa Organizator imprezy w porozumieniu z Administratorem.

  

V. ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI

1. Szatnia jest nieobowiązkowa, czynna w godzinach ustalonych dla poszczególnych Imprez.
2. W szatni mogą przybywać wyłącznie osoby upoważnione.
3. Rzeczy wydawane są na podstawie numerka szatniowego.
4. Za zgubiony numerek lub zniszczony numerek obowiązuje opłata zgodna z obowiązującym Cennikiem. W przypadku zgubienia numerka szatniowego, rzeczy będą wydane po zakończeniu Imprezy, na podstawie sporządzonego protokołu.

  

VI. ZASADY KORZYSTANIA Z PARKINGU

1. Parking przeznaczony jest dla motocykli, pojazdów osobowych, kempingowych, autobusów i autokarów oraz rowerów, chyba, że Administrator wyrazi zgodę na wjazd innych pojazdów, zwanych dalej łącznie pojazdami.
2. Pojazdy można parkować tylko w wyznaczonych miejscach.
3. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.
4. Dostęp do terenów przyległych lub ich części może być wyłączony lub ograniczony w związku z Organizacją Imprez na podstawie decyzji Administratora.
5. Parking znajdujący się na terenie Obiektu przeznaczony jest przede wszystkim dla osób korzystających z Hali.
6. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być należycie zabezpieczony przed samoczynnym (mechanicznym) przemieszczeniem, zapaleniem i uszkodzeniem. Zaparkowany pojazd powinien być zamknięty, powinien mieć również szczelnie zamknięte okna, aby dostęp do wnętrza był niemożliwy. Ryzyko skutków niezabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia pojazdu ponosi użytkownik pojazdu.
7. Do zasad ruchu pojazdów na terenie parkingu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 128 ze zm.).
8. Osoby korzystające z parkingu zobowiązane są do przestrzegania wszelkich instrukcji i poleceń Administratora oraz Ochrony obiektu.
9. Administrator nie przyjmuje na przechowanie pozostawionych na terenach przyległych pojazdów, jak również pozostawianych w nich przedmiotów, nie zapewnia jakiejkolwiek ochrony miejsc parkingowych oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na parkingu pojazdów, nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie parkingu, zarówno znajdujące się w pojazdach, jak też poza nimi.
10. W przypadku zaistnienia nagłego zagrożenia, w szczególności związanego z bezpieczeństwem osób i mienia, Administrator, jak również Ochrona obiektu uprawniona jest do zmiany miejsca zatrzymania lub postoju pojazdu, lub do usunięcia pojazdu z Terenów przyległych, jak również do podjęcia innych działań mających na celu zapobieżenie temu zagrożeniu.
11. Niezastosowanie się do powyższych zapisów lub blokowanie ciągów komunikacyjnych skutkować może odholowaniem lub przestawieniem pojazdu, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego.

  

VII. ZASADY DOTYCZĄCE PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW

1. Przedstawiciele mediów mają prawo wstępu na teren Hali po uzyskaniu Akredytacji prasowej i uzyskaniu karty wstępu od Administratora lub Organizatora Imprezy.
2. Wizyta na terenie Hali powinna być uprzednio zgłoszona Administratorowi.

  

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.
2. Łącznie z Regulaminem obowiązują: Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego i regulaminy poszczególnych stref.
3. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Skip to content