HALA / DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej obiektu Stegu Arena.


Data publikacji strony internetowej: 2018-01-31 (najnowsza wersja strony)
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-20
Aktualne oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodności:

1. Postrzegalność:

– alternatywa w postaci tekstu

– możliwość adaptacji, odpowiednia prezentacja zawartości

– możliwość rozróżnienia, ułatwienie percepcji treści

– możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych

2. Funkcjonalność:

– dostępność z klawiatury

– możliwość nawigacji

3. Zrozumiałość:

– przewidywalność

4. Dostępność danych kontaktowych z wyszczególnieniem numerów telefonów, pod
którymi dostępne są szczegółowe informacje na temat wszystkich obiektów

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Tomasz Wróbel, adres poczty elektronicznej: t.wrobel@mosir.opole.pl lub
steguarena@mosir.opole.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel. 77 54 07 740.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać
żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich znajduje się pod adresem – www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Do obiektu można się dostać: pieszo, rowerem, samochodem lub autobusem do ul.
Oleskiej.

2. Do obiektu prowadzi wejście od ulicy Oleskiej.

3. Wjazd dla wózków osób niepełnosprawnych.

4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.

5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

6. Nie ma tłumacza języka migowego.

7. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny, dotykowy
lub głosowy.

Skip to content